پرسشنامه درونگرایی و برون گرایی

این آزمون دارای ۱۹ عبارت و روش نمره گذاری است.که متعلق به ضیاء الدین رضاخانی میباشد که روایی و پایایی ندارد.