پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون HRSA

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال می باشددر این آزمون که توسط درمانگر نمره گذاری می شودهر مورد پنج رتبه داشته که حسب شدت علائم از صفر تا ۴ نمره می گیرد.