پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون HRSA

این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال می باشددر این آزمون که توسط درمانگر نمره گذاری می شودهر مورد پنج رتبه داشته که حسب شدت علائم از صفر تا ۴ نمره می گیرد.