پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران

هدف این آزمون بررسی میزان خویشتن شناسی مدیران است ودارای ۴۸ مقیاس است که روایی و پایایی آن مورد تایید است.