پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن وکیم

این آزمون به فرد کمک میکند تا خود را مورد شناسایی قرار دهد.وشامل ۱۱ عبارت است که برای هر عبارت از ۱تا۶ درجه بندی شده است ودارای نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج است.