پرسشنامه خوشبینی optimism یا آزمون جهت گیری زندگی lot شیر و کارور

آزمون جهت گیری زندگی شامل ۱۰ ماده است ۵ ماده بیانگر خلق خوش بینانه و ۵ ماده بیانگر خلق بد بینانه است . در قالب فایل PDF است و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .