پرسشنامه خوشبینی ( سنجش میزان خوشبینی در افراد )

این پرسشنامه ۱۰ سوال دارد و برای سنجش میزان خوشبینی فرد مورد استفاده قرار می گیرد ۵ گزینه ای است و در قالب فایل jpg است