پرسشنامه خود کار آمدی حافظه

50,000.00 ریال – خرید
این ابزار یک مقیاس ۵۰ ماده ای است  که شامل ۱۰ تکلیف حافظه با سطوح متفاوت دشواری است ودارای روش نمره گذاری میباشد.