پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی

آزمون خود کار آمدی تحصیلی،دارای 3صفحه میباشد. این آزمون براساس نظریه بندورا و نظریه شناختی اجتماعی لنت و هاکت توسط صالحی تدوین و ساخته شده است . این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و روایی و پایی نیز می باشد . و این آزمون دارای 9 گویه است.