پرسشنامه خود پنداره

این پرسشنامه دارای ۴۸ سوال است که برای هر سوال ۵ پاسخ وجود دارد که بایدیکی از آنها انتخاب شود.نمره بالا در این پرسشنامه نشانگر خود پنداره هی بالاتر ونمره کمتر نشان خود پنداره کمتر است.