پرسشنامه خود سنجی هوش هیجانی شوت برای سنین نوجوانی

این پرسشنامه دارای ۳۳ عبارت است که گزینه های پسخ به آن بصورت کاملا نادرست ،نادرست،تاحدی درست ،درست،کاملا درست می باشد.برای نمره گذاری این پرسشنامه ازمقیاس لیکرت ۵ درجه ای استفاده میشود.و از اعتبار وپایایی برخوردار است.