پرسشنامه خود سنجی هوش هیجانی شوت برای سنین نوجوانی

45,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۳ عبارت است که گزینه های پسخ به آن بصورت کاملا نادرست ،نادرست،تاحدی درست ،درست،کاملا درست می باشد.برای نمره گذاری این پرسشنامه ازمقیاس لیکرت ۵ درجه ای استفاده میشود.و از اعتبار وپایایی برخوردار است.