پرسشنامه خود ارزیابی سواد دیجیتالی

این پرسشنامه برای سنجش سواد کامپیوتری ساخته شده و در تحقیقات مورد استفاده بوده است . ۷ مهارت ICDL را خود ارزیابی می کند