پرسشنامه خود اثرمندی

هدف این آزمون تعیین اعتبار،پایایی، و هنجاریابی خوداثرمندی کودکان و نوجوانان است.که دارای ۲۳ سوال و اعتبار وروایی و پایایی میباشد.