پرسشنامه خودکار آمد عمومی شرر

این پرسشنامه دارای ۱۷ ماده است.وهرماده دارای ۵ گزینه میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،بی نظر،مخالف،وکاملا مخالف است.