پرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط بین فردی با همسالان(CSPSI)

این آزمون دارای ۲۲سوال است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی آسان،آسان،دشوار،خیلی دشوار میباشد که متعلق به ویلرولاد است که روایی،پایایی، وروش نمره گذاری ندارد.