پرسشنامه خودسنجی زونگ

این پرسشنامه دارای ۹قسمت است که خود دارای چندین سوال میباشد ودر قالب فایل pdfاست.