پرسشنامه خودسنجی زونگ

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۹قسمت است که خود دارای چندین سوال میباشد ودر قالب فایل pdfاست.