پرسشنامه خودسنجی اضطراب sa.sr

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال ۴ گزینه ای است دارای اعتبار روایی و شیوه نمره گذاری است . این پرسشنامه بر روی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی هنجار یابی شده است