پرسشنامه خلاقیت درسازمان رندسیپ

هدف این پرسشنامه میزان خلاقیت فرد در سازمان را موردبررسی قرار می دهد.این پرسشنامه دارای ۵۰ عبارت است ودارای روش نمره گذاری است.