پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

20,000.00 ریال – خرید
بررسی نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند هدف این ابزار است.وشامل ۲۸ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.