پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

بررسی نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند هدف این ابزار است.وشامل ۲۸ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.