پرسشنامه خرید از اینترنت

20,000.00 ریال – خرید
بررسی نگرش ها درباره ای خرید از اینترنت هدف این ابزار است.وشامل ۱۹ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.