پرسشنامه خدمات مشتری

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی اینکه آیا شما در برخورد تلفنی با مشتری خوب رفتار می کند یا خیر.وشامل ۱۷ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.