پرسشنامه خدمات بیمارستان

هدف این ابزار بررسی رضایت بیماران از خدمات بیمارستان است.وشامل ۹ سطح میباشد که آزمودنی نظر خود را درباره سطح عملکرد بیمارستان،پزشکان،وکارکنان با توجه به طیف مشخص می کند.