پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها

هدف این پرسشنامه بررسی نگرش های مسافران تجاری از خدمات ارائه شده وسط میهمان سراها است.وشامل ۴۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.