پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی ادراک مشتریان درباره کیفیت خدمات ارائه شده توسط رستوران ها است.شامل ۱۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.