پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

هدف این آزمون بررسی ادراک مشتریان درباره کیفیت خدمات ارائه شده توسط رستوران ها است.شامل ۱۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.