پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادر کنندگان

هدف این پرسشنامه بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادر کنندگان است وشامل ۲۷ عبارت که آزمودنی با انتخاب یکی از گزینه ها میزان اهمیت آنها رامشخص میکند و دارای تفسیر نتایج میباشد.