پرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری

هدف این پرسشنامه بررسی میزان رضایت کاربران از خدمات آنلاین بانکداری است.وشامل ۳۰ سوال میباشد.ودارای روش نمره گذاری است.