پرسشنامه خاطرات برجسته یا حافظه فلاش بالب

از این آزمون برای جمع آوری اطلاعات در زمینه حافظه استفاده میشود.ودارای ۹ سوال است که بصورت انفرادی اجرا میشود.