پرسشنامه حوزه های بازار یابی وتوسعه به لحاظ مدیریت دانش

20,000.00 ریال – خرید
بررسی حوزه های بازار یابی وتوسعه به لحاظ مدیریت دانش در سازمان هایی که از چندین شرکت تشکیل شده اند هدف این آزمون می باشد .وشامل ۲۷ عبارت می باشد .