پرسشنامه حمایت والدین از دعوا

این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال میباشد که درک دانش آموز از حمایت راه حل های پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه را بعنوان راه حلی برای مشاجرات اندازه گیری میکند ودارایتحلیل و روش نمره گذاری است.