پرسشنامه حمایت اجتماعی

10,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۶ سوال است.که میزان مشورت کردن وارتباط با همسایه ها را در والدین و فرزندان را اندازه گیری میکند .ودارای روش نمره گذاری میباشد.