پرسشنامه حمایت اجتماعی

این پرسشنامه شامل ۶ سوال است.که میزان مشورت کردن وارتباط با همسایه ها را در والدین و فرزندان را اندازه گیری میکند .ودارای روش نمره گذاری میباشد.