پرسشنامه حل وفصل مشاجرات۲

20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۵ سوال است که شیوه های حل وفصل مشاجرات درجوانان را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.