پرسشنامه حل مسئله هلربگل اسلو کوم و وودمن

خرید هدف این پرسشنامه ارزیابی چهار ویژگی فردی میباشد اینکه شخص حسی است شهودی منطقی یا عاطفی است ودارای روش نمره گذاری است.