پرسشنامه حل تضاد ساسمن و دیپ

افراد دارای خواسته های متفاوتی هستند ونوع واکنش افراد به این خواسته ها از اهداف این پرسشنامه است ودارای ۳۰ عبارت وروش امتیاز دهی میباشد