پرسشنامه حل تضاد ساسمن و دیپ

40,000.00 ریال – خرید
افراد دارای خواسته های متفاوتی هستند ونوع واکنش افراد به این خواسته ها از اهداف این پرسشنامه است ودارای ۳۰ عبارت وروش امتیاز دهی میباشد