پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری

40,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به حفاظت و مراقبت از مشتریان است.وشامل ۲۶ عبارت و روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.