پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

این پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.