پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نگرش مشتریان درباره حفظ رابطه با شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری است وشامل ۲۰ عبارت بهمراه روش نمره گذاری و تفسیر نتایج می باشد.