پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری

هدف این آزمون بررسی نگرش مشتریان درباره حفظ رابطه با شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری است وشامل ۲۰ عبارت بهمراه روش نمره گذاری و تفسیر نتایج می باشد.