پرسشنامه حذف تولید یک کالا

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی پیامدهای حذف تولید یک کالا است.وشامل ۱۲ عبارت و روش نمره گذاری بهمراه تفسیر نتایج میباشد.