پرسشنامه حالت-رگه اضطراب اسپیلبرگر

این آزمون شامل ۲۰ سوال میباشد که ۲۰ سوال اول حالت اضطراب و ۲۰ سوال دوم رگه اضطراب را مورد سنجش قرار می دهد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نمرات میباشد واز اعتبار و روایی برخوردار است.