پرسشنامه جو عاطفی خانواده

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال ۵ گزینه ای است وبر روی یک گروه نمونه ۵۰۰ نفری دانشجویان دانشگاه آزاد شهر کرج اجرا شده است.واز اعتبار وروایی خوبی برخوردار است.