پرسشنامه جو سازمانی هتل

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی جو سازمانی هتل از دیدگاه کارکنان است.وشامل ۴۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.