پرسشنامه جو سازمانی نواورانه

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای۲۴ سوال ۵ گزینه ی می باشد. این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری واعتبار و روایی می باشد.