پرسشنامه جو سازمانی ساسمن و دیپ

40,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه شناخت جو سازمان است.ودارای ۲۰ عبارت وروش نمره گذاری است.