پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل

30,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی جو ارائه خدمات درهتل است.وشامل ۳۹ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.