پرسشنامه جونوآوری

هدف این ازمون بررسی جونوآوری در سازمان است.ودارای ۴۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم است.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.