پرسشنامه جونوآوری درسازمان

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی جونوآوری درسازمان است. ودارای ۵۰عبارت وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.