پرسشنامه جامعه پذیری رالف کتز

این پرسشنامه میزان جامعه پذیری در سازمان را مورد بررسی قرار می دهد.وشامل ۱۶ عبارت است که پاسخ دهنده گزینه ای را که در مورد سازمان او صدق می کند علامت میزند.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.