پرسشنامه تولید ناب

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان ناب بودن تولید در کارخانه است.وشامل ۲۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بله و خیر میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.