پرسشنامه تولید ناب

هدف این پرسشنامه بررسی میزان ناب بودن تولید در کارخانه است.وشامل ۲۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها بله و خیر میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.