پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان

این پرسشنامه بر اساس نظریه های شخصیت ، نظام تمایلات فردی ، ساخت و ترکیب عناصر سازنده جامعه بر رفتار های جمعی طراحی شده است . محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته فایل در قالب jpg بوده و ۵ صفحه است چکیده پایان نامه در ابتدای پرسشنامه ذکر شده است .