پرسشنامه توسعه کالاهای جدید

30,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی اقدامات انجام شده درزمینه توسعه کالاهای جدیداست.وشامل ۵۱ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.