پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید

40,000.00 ریال – خرید
بررسی ویزگی های توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید هدف این پرسشنامه است.وشامل ۵۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.