پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید

بررسی ویزگی های توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید هدف این پرسشنامه است.وشامل ۵۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.