پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید

هدف این پرسشنامه بررسی ویژگیهای توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید است.وشامل ۵۳ عبارت است که گزنه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم است.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.